1

چکیده سخنرانی ها
چکیده سخنرانی ها
برنامه کارگاه و سمینار فیزیک نظری
برنامه کارگاه و سمینار فیزیک نظری
چکیده مقالات
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم
مکان هتل طلائیه
هتل طلائیه تبریز
محل برگزاری کارگاه
محل برگزاری چهارمین کارگاه و سمینار فیزیک نظری
تمدید مهلت ثبت نام
sample news rootir
sample news lead
1

sample news rootir
sample news lead
تمدید مهلت ثبت نام
برنامه کارگاه و سمینار فیزیک نظری
برنامه کارگاه و سمینار فیزیک نظری
محل برگزاری کارگاه
محل برگزاری چهارمین کارگاه و سمینار فیزیک نظری
مکان هتل طلائیه
هتل طلائیه تبریز
چکیده مقالات
چکیده سخنرانی ها
چکیده سخنرانی ها
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان