اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم

 

 

به علت عدم حضور سخنرانان از کشورهای ارمنستان و ترکیه زبان کارگاه فارسی خواهد بود

Auther: وحیده کاظم لو
Date:1395/6/3

Name :
E-mail:
Image code:
Comment:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان