مکان هتل طلائیه
هتل طلائیه تبریز

آدرس هتل طلائیه تبریز 

 

تبریز، منظریه،خیابان ششم منظریه

 

Auther: وحیده کاظم لو
Date:1395/5/27

Name :
E-mail:
Image code:
Comment:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان